• پنجشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۳
  • RSS

Bonab Steel Industry Complex مجتمع فولاد صنعت بناب Bonab Steel Industry Complex

لیست قیمت محصولات ( ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ )
سطر مشخصات قیمت (ریال)
1 تیرآهن نمره 14 2700000
2 تیرآهن نمره 16 3280000
3 تیرآهن نمره 18 4030000
4 تیرآهن نمره 20 5010000
5 میلگرد 10 آجدار AII 18750
6 میلگرد 12 آجدار AIII 18500
7 میلگرد 8 آجدار AII 19450
8 میلگرد A3-14 آجدار 18500
9 میلگرد A3-16 آجدار 18400
10 میلگرد A3-18 آجدار 18400
11 میلگرد A3-20 آجدار 18400
12 میلگرد A3-22 آجدار 18400
13 میلگرد A3-25 آجدار 18400
14 میلگرد A3-28 آجدار 18550
15 میلگرد A3-32 آجدار 18550
16 نبشی 6000*40*40 19600
17 نبشی 6000*50*50 19450
18 نبشی 6000*60*60 19550