• شنبه، ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
  • RSS

Bonab Steel Industry Complex مجتمع فولاد صنعت بناب Bonab Steel Industry Complex

لیست قیمت محصولات ( ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ )
مشخصات قیمت (ریال)
تیرآهن نمره 14 2670000
تیرآهن نمره 20 5520000
میلگرد 10 آجدار AII 20500
میلگرد 12 آجدار AIII 20300
میلگرد 8 آجدار AII 21200
میلگرد A3-14 آجدار 20200
میلگرد A3-16 آجدار 20200
میلگرد A3-18 آجدار 20100
میلگرد A3-20 آجدار 20100
میلگرد A3-22 آجدار 20100
میلگرد A3-25 آجدار 20100
میلگرد A3-28 آجدار 20100
میلگرد A3-32 آجدار 20100